กู้เงินคนพิการ

กู้เงินคนพิการ

อายุ
ไม่กำหนด
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 60,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 5 ปี

กู้เงินคนพิการที่เข้าถึงแหล่งยืมเงินได้ง่าย

สำหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินทางออกก็จะทำการขอยืมเงินแต่ถ้าเป็นผู้พิการที่ต้องการเงินด่วนฉุกเฉินวันนี้จะมีธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไหนบ้างที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปล่อยกู้ผู้พิการ คนพิการจะเป็นบุคคลที่มีข้อจำกัดในการเข้าเป็นส่วนร่วมทางสังคมหลายอย่างเพราะผู้พิการแต่ละคนก็จะมีความบกพร้องทั้งการได้ยิน, ความบกพร่องทางการเห็น, การเคลื่อนไหว, ความบกพร่องทางการสื่อสาร, ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นต้น หากคนพิการต้องการจะขอรับสิทธิจากกองทุนคนพิการก็สามารถทำได้ซึ่งผู้พิการจะต้องการนำเงินที่ได้เป็นทุนประกอบอาชีพ ผู้พิการสามารถติดต่อกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อทำการขอกู้เงินคนพิการจำนวน 60,000 บาท ถ้าผู้พิการต้องการขอวงเงินที่เพอ่มขึ้นมากกว่านี้ ทางกองทุนคนพิการจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปซึ่งจะขอกู้เงินคนพิการมากกว่าที่กำหนดจะได้รับสูงสุดรายละ 120,000 บาท ถ้าเป็นการกู้ยืมเงินคนพิการแบบรายกลุ่มจะได้รับวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท การขอกู้เงินคนพิการจะไม่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยแต่ผู้พิการจะต้องคืนเงินทุกเดือนโดยสินเชื่อคนพิการ 2566 จะมีระยะเวลาผ่อนภายใน 5 ปี

ลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการกู้เงินคนพิการ 2566/2023

การขอกู้เงินคนพิการจะต้องทำการยื่นเอกสารใบสมัครได้ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทางหน่วยงานและศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชนจะให้บริการผู้ที่สมัครเงินกู้คนพิการให้สามารถเข้าถึงกู้เงินคนพิการได้ เช่น ห้องน้ำ/ทางเดินทางลาด, ล่ามภาษามือ, ที่จอดรถสำหรับผู้พิการ, เอกสารอักษรเบรลล์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่ติดต่อขอกู้เงินคนพิการได้รับความสะดวกมากขึ้นและผู้พิการยังได้รับสิทธิขอลดหย่อนภาษีเงินได้เพียงแค่ทำเรื่องแจ้งหน่วยงานกรมสรรพากรที่ไปเสียภาษี เช่น สำหรับคนดูแลผู้พิการที่เป็นคู่สมรส, ลูก, พ่อแม่ที่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้คนละ 60,000 บาทต่อปีแต่ถ้าคนดูแลผู้พิการที่ไม่ใช่คู่สมรส, ลูก, พ่อแม่ที่เป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเพียงคนเดียว 60,000 บาทและถ้าคู่สมรสผู้พิการไม่มีรายได้และเป็นผู้พิการด้วยสามารถลดหย่อนภาษี 120,000 บาท

เปิดกฎเกณฑ์การกู้เงินคนพิการ 2566/2023

การจะขอกู้เงินคนพิการจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการก่อน ผู้พิการต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีขึ้นไปจะต้องทำการลงทะเบียนคนพิการออนไลน์ว่า ผู้พิการจะต้องกรอกข้อมูลใบสมัครให้ครบถ้วน จากนั้นผู้พิการจะต้องหาบุคคลเพื่อใช้ในการค้ำประกันโดยจะต้องเลือกผู้ค้ำประกันที่มีการเงินที่มั่นคง 1 คนซึ่งจะต้องไม่ใช่ภรรยาไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถกู้เงินคนพิการได้ สินเชื่อคนพิการ 2566 จะใช้เวลาในการอนุมัติเร็วสุด 2 สัปดาห์ 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

อายุ
20 ปีบริบูรณ์
รายได้ต่อเดือน
ไม่กำหนด
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 2 แสนบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่กำหนด
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 20 ปี
อายุ
ช่วง 20-70 ปี
รายได้ต่อเดือน
7,500 บาท/เดือน
วงเงินที่ได้รับ
สูงถึง 1.5 ล้านบาท
ดอกเบี้ยต่อปี
ไม่เกิน 25% ต่อปี
ระยะเวลาผ่อนชำระ
นานสุด 5 ปี
Scroll to Top